castellanoz150.jpg

courtesy of the Oregon
Folklife Program